චක්‍රලේ​ඛ හා පනත්

රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/09

(2020/01 ලෙස සංශෝධිතයි) අවසර පත්‍ර සඳහා දීමනා පත්‍ර සකස් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2016/03

අක්කර 50 ට වැඩි රජයේ ඉඩම් කොටස් බැහැර කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 1991/01

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් පැවරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/06

ගැනුම් මිල අයකර බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී ඉඩම් තක්සේරු කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/10

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද දීර්ඝ කාලීන බදුකර උකස් තැබීම සඳහා අවසර දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/5

නාගරික ප්‍රදේශවල පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී සහන සැලසීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/03

ජය භූමි දීමනා පත්‍ර ලබා දී ඇති ඉඩම් මැනිම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2013/02

අවසර පත්‍ර සඳහා දීමනා පත්‍ර සකස් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2012/07

පරිඝණක වැඩසටහනක් මගින් රන්බිම දීමනා පත්‍ර මුද්‍රණය සිදු කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2010/04

රජයේ ඉඩම් සඳහා තාවකාලික ලියවිලි නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2008/01

රජයේ ඉඩම් මැනීම සඳහා ලැබෙන ඉල්ලීම් ක්‍රමානුකූල කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/04

අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම හා දිමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/03 (iii)

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/7

විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෟති සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2020/12

දිර්ඝකාලීන බදු ඉඩම් සඳහා බදු මුදල් අය කිරීම විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2020/3

මධ්‍යම පාන්තික වැඩසටහන යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම්වල අවසර පත්‍ර හා දීමනාපත්‍රවලට අදාළ පසු කටයුතු සිදු කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/03

(2020/02 ලෙස සංශෝධිතයි) ප්‍රදාන පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/9

වානිජ හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා බැහැර කරන ලද රජයේ ඉඩම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදුකර ලබා දීම ක්‍රමවත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/1

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති අවසර පත්‍ර සඳහා දිමනා පත්‍ර සකස් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020-16

විධිමත් ලේඛනයක් නොමැතිව රජයේ ඉඩම් සංවර්ධනය කර ඇති පුද්ගලයන් වෙත විධිමත් ලේඛන ලබා දීම කඩිනම් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2009/01

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 1982/08

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් සඳහා දිමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - SP RD 02 10 (ii)

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය 2 කොටස

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/4 (1)

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ නේවාසික කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීමෙිදී එකවර දීමනාපත්‍ර ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 2008/08 (i-i)

නියාදන සාදන පත්‍රවල පසු තටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 1998/03

බෙදා දී ඇති ඉඩම්වලට නියාදන සාධන පත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 2008/08 (i)

නියාදන සාදන පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 1988/02

බෙදා දී ඇති ඉඩම්වලට නියාදන සාධන පත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 1996/05

බදු මුදල් අයකර ගැනීම, වාර්තා තබා ගැනිම හා වෙනත් විවිධ කටයුතු

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/10

රජයේ ඉඩම් පවරා දීමේදී අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/07

විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2014/07

රණවිරු පවුල් සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2012/06

විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම කඩිනම් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2010/02

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ බදු කුලී ගාස්තු සංශෝධනය

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2009/06

දීර්ඝ කාලීන බදුකර ලබා දීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/15

නිවාස සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු යටතේ බෙදා දුන් රජයේ ඉඩම් සඳහා දීමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/07

දීර්ඝ කාලීන බදුකර නිකුත් කිරීමට අදාළ උපදෙස්

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 1996/04

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ දීර්ඝ කාලීන බදු සඳහා නිර්දේශිත වාර්තා එවීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 94/8

නිවාස සඳහා රජයේ ඉඩම් බෙදා දීම සහ පැවරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් චක්‍රලේඛ අංක 2008/1(1)

රජයේ ඉඩම් මැනීම සඳහා යැවෙන ඉල්ලීම් ක්‍රමාණුකූල කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - SP RD 02 10 (i)

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය 1 කොටස

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 1991/01

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් පැවරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2020/11

රජයේ ඉඩම් තොරතුරු හා කළමනාකරණ පද්ධතිය (e-Slims) ආශ්‍රිත කටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 2015/05

ඉඩමක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන ආදායම් සීමාව සංශෝධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/6

දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත රජයේ ඉඩම් ලබා ගෙන ඇති බදු කරුවන් සඳහා බදු සහන ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/8

බෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2017/1

(2020/06 ලෙස සංශෝධිතයි) 1947 අංක 08 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ බදු පදනම මත බැහැර කර ඇති වානිජ ඉඩම් සඳහා බදු සහන ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/09

නේවාසික කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී එකවර දීමනා පත්‍ර ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් චක්‍රලේඛ අංක MWFC/1/2020

රජයේ අවශේෂ කැලෑ කළමණාකරණය සම්බන්ධ ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ MWFC/1/2020 චක්‍ර ලේඛනය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2021/04

ඉඩම් ඔප්පු ලක්ෂයක් ලබා දීමේ කඩිනම් වැඩසටහන

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2021/03

තරුණ ව්‍යවසායකත්වය දිරි ගැන්වීමේ වැඩසටහන යටකේ තෝරා ගත් පුද්ගලයන් වෙත රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/05

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ආදායම් කාණ්ඩ සංශෝධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2020/18

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධි විධාන) පනත - 2003/02

ඉඩම්වලට දීමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා ඉඩම් මැන සැළසුම් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2021/05

සුනාමි දීමනාපක්‍ර සම්බන්ධයෙන් මතුවී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - LD 4 1 ඉ කො 102-2008.05

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2021-01

වන සංරක්ෂක ජනරාල් වෙත කළමනාකරණය පැවරී තිබූ ඉඩම් හඳුනාගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාරයට ගැනීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/03

රජයේ ඉඩම් තුළ ඛණිජ ද්‍රව්‍ය කැණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2021/07(1)

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ බැහැර කරනු ලබන ඉඩම් වල අවම බෙදුම් සීමාව සංශෝධනය කිරීම.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/02

ඉඩම් කච්චේරි මඟින් තෝරාගනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ ඉඩම් වලට අදාළ තක්සේරු වර්ෂය තීරණය කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/01

රජයේ ඉඩම් තොරතුරු හා කළමනාකරණ පද්ධතිය (E-Slims) මඟින් ඉඩම් රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරීම අනිවාර්ය කිරීම.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/02(1)

ඉඩම් කච්චේරි මඟින් තෝරාගනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ ඉඩම්වලට අදාල තක්සේරු වර්ෂය තීරණය කිරීම.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2021/07

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ බැහැර කරනු ලබන ඉඩම්වල අවම බෙදුම් සීමාව සංශෝධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 256

අධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්ට පිස්කල් කටයුතු සඳහා දීමනාවක් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ එල් ඩී 1 34 1 2008

රජය සතු ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම පාලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2021/01

ඉඩම් නොමැති රණවිරුවන්ගේ පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීම.

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - ඉඩම් ‍කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2021/02

රජයේ ඉඩම් තුල කළු ගල් තැඩීමේදී අය කරනු ලබන ගාස්තු නිර්ණය කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/01

2015 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම - නාගරික ප්‍රදේශවල පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී සහන සැලසිම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2013/05

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනතේ 223 නියෝගය යටතේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට / නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ඉඩම් පැවරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2011/07

වාර්ෂික අවසර පත්‍ර (ඉ.කො. 75) සඳහා භාවිතා කරන ආකෘතිය අළුතින් මුද්‍රණය කර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2008/05

බෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/12

දීර්ඝ කාලින බදුකර ලබා දීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2001/4/1

රණවිරුවන් සඳහා රජයේ ඉඩම් බෙදා දීම රණවිරු සේවා අධිකාරිය

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2000/02

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ දීර්ඝ කාලීන බදුකර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව උපදෙස්

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 94/11

දීර්ඝ කාලීනව රජයේ ඉඩම් බදු දීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 93/3

වාර්ෂික බලපත්‍ර සඳහා ඉඩම් සංවර්ධන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/1

නිකුත් කරන වාර්ෂික අවසර පත්‍ර (එල්.සී. 75) සඳහා භාවිතා කරන ආකෘති අළුතින් මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/08

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/08

ප්‍රදාන පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2014/06

දීමනා පත්‍රයක් මත ලබා දී ඇති ඉඩමක් එම පනතේ විධි විධානවලට පටහැනිව සකස් කරන ලද ලේඛන මත බැහැර කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/06

දීමනා පත්‍රයක් මත ලබා දි ඇති ඉඩමක් එම පනතේ විධි විධානවලට පටහැනිව සකස් කරන ලද ලේඛන මත බැහැර කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2012/08

මැනුම් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී වැරදි ආකාරයේ යෙදුම් භාවිතා කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2011/06

දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත්‍ර ඉඩම්, ජය භූමි ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ දිමනා පත්‍ර ලබා දීම සඳහා වූ ඉඩම් මැනීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 5-3-ම.ප.

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් ("ආර්" දිමනා පත්‍ර) පැවරීම පිළිබඳ ගැටළු

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2005/03

(2021/01 ලෙස සංශෝධිතයි) ක්‍රියාන්විත සේවයේ යෙදි සිටියදී හමුදා සහ පොලිස් සේවයේ ආබාධිත වූ සහ මියගිය නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල යැපෙන්නන්ට ද, දැනට සේවයේ යෙදී සිටින හමුදා සහ පොලිස් සේවාවන්හි නිලධාරීන්ට ද නිවාස සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2012/06 චක්‍රලේඛ ලිපි

විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම කඩිනම් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 23

රජයේ ඉඩම් සහ වෙනත් ආයතන සඳහා පවරා හෝ භාරදී ඇති ඉඩම් අනවසරයෙන් ඇල්ලීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2015/01

නාගරිත ප්‍රදේශවල පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී සහන සැලසීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 99/1

පළාත් පාලන ආයතනවලට අවශ්‍ය, එම ආයතන විසින් දැනට පරිහරණය කරන රජයේ ඉඩම් පවරා ගැනීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2009/02

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද දීමනා පත්‍ර බැහැර කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2008/07

නිකුත් කරන අවසර පත්‍ර (ඉ.කො.144) සඳහා භාවිතා කරන මුද්‍රිත ආකෘතිය අවලංගු කිරිම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/05

"අපි වවමු - රටු නගමු" දේශීය ආහාර නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම 2007-2010 බෙදා දුන් බලපත්‍ර මත, ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

විගණන පනත

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනත

බාගත කරන්​න

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2020/04 උපදෙස් පත්‍රිකා

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලබන දීමනා පත්‍ර

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/08

(2020/03 ලෙස සංශෝධිතයි) මධ්‍යම පාන්තික වැඩසටහන යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම්වල අවසර පත්‍ර හා දිමනා පත්‍රවලට අදාළ පසු කටයුතු සිදු කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 95/7

බෙදා දි ඇති ඉඩම් සඳහා දීමනාපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහන - ජයභූමි ඔප්පු ප්‍රදානය ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2000/03

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් ඉඩම් කච්චේරි මගින්රජයේ ඉඩම් බෙදා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2001/03

ස්වර්ණභූමි / ජයභූමි දීමනා පත්‍ර දීමනා පත්‍ර සඳහා වත්කම් සහතික කර නිකුත් කිරීම ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 05/2001

රජයට අයත් සියළුම අවශේෂ කැලෑ කළමනාකරණය හා පාලනය කිරීම සඳහා වන සංරක්ෂකට පැවරීම - වන සම්පත් හා පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2002/05

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් පැවරිම(R දීමනා පත්‍ර) පැවරීම පිළිබඳ ගැටළු - ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2003/11

රේඛා චිත්‍ර නිකුත් කිරීම හා දීමනා පත්‍ර අවලංගු කිරීම පිළිබඳ උලදෙස් - ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2005/01

රජයේ ඉඩම් බෙදා දීමේදී ප්‍රා දේශිය ලේකම් කාර්යාලවලින් සිදුවන අක්‍රමිකතා - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 5/2/රැස්වීම්/2005

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා/තුමිය දීමනාපත්‍රයට අත්සන් තැබීමට පෙර ඉඩම් ලාභියා මියගොස් ඇති විට එවැනි දීමනාපත්‍ර අවලංගු කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉ.කො.-ගා-චක්‍රලේඛ-2006

අනවසර ඉඩම් නියමානුකූල කිරීමේ ආදායම් සීමාව නිර්ණය කිරීම - ද.ප.ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 3/1/11

රජයේ කාර්යාලවල පරිපාලනය කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගෙන යාම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 5/2/රැස්වීම්/2006

බලපත්‍ර ලබා දීමේ දී ආදායම් සීමාව තීරණය කිරීම -ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/01

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍ර පැවරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/03

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රවල පසු කටයුතු - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/5

බෙදා දුන් බලපත්‍ර යටතේ ඇති ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/3 (11)

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පතුවල පසු කටයුතු - 2 ඇමුණුම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ප්‍ර-නො-01-19-ඉ.ස.-චක්‍ර-2008

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රවල අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කිරීම හා අවලංගු කිරීම. 155 ආකෘතිය ලියාපදිංචි කිරීම - රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 4/ජී/ගා/වැලිදි/03

(2)/ගා/5/ප්‍ර 45071-LL15214 දරණ ඉඩමේ මුල් අයිතිය - මානසික රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2008/2

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රවල අනුප්‍රාප්තිය නම් කිරීම හා අවලංගු කිරීම. 155 ආකෘතිය ලියාපදිංචි කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත -2008/4

රජය සතු ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම පාලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය විධිමත් කිරිම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත -2008/4 චක්‍රලේඛ උපදෙස්

ඉඩම් කච්චේරි පවත්වා රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම සඳහා උපදෙස් - ද.ප.ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2008/7

නිකුත් කර ඇති අවසරපත්‍ර (ඉ.කො. 144) සඳහා භාවිතා කරන මුද්‍රික ආකෘතිය අවලංගු කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2008/01

රජයේ ඉඩම් මැනීම සඳහා ලැබෙන ඉල්ලීම් ක්‍රමානුකූල කිරීම - ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2009/01

ඉඩම් පිළිබඳ කාර්යභාරය - ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2009/03

රන්බිම දීමනාපත්‍ර සකස් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 3-සං-2-බිම්-චක්‍රලේඛ VI ලිපි

48 වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ දීමනා පත්‍ර (ජීවිත භුක්තිය) සඳහා හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 3-සං-2-බිම්-චක්‍රලේඛ V ලිපි

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත, ඉඩම් ප්‍රදාන විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති දීමනා පත්‍ර ඉඩම් සඳහා නිකුත්කල හිමිකම් සහතික සාධන පත්‍ර මගින් පැවරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 5-2-6-රන්බිම චක්‍රලේඛ ලිපි

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ ජයභූමි දීමනා පත්‍ර ලබා දී ඉඩම් මැනීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - SP/RD/02/10

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය - ජනාධිපති ලේකම්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 5/2/6/2009

අවසරපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා දීමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 03/2010 - ප්‍ර.නො.10/30/82/10

රජයේ ඉඩම් සඳහා නොතාරිස් ඔප්පු සකස් කිරීම - රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - අංක 1666/04 ගැසට් පත්‍රය

1 වෙනි කොටස (11) ඡේදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන - ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ගැසට් පත්‍රය - අනුප්‍රාප්තිය/පසු උරුමය නම් කිරීම හා අවලංගු කිරීමේදී මුද්දර ගාස්තු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 4/ජී/ගාල්ල vi

ප්‍රදාන පත්‍රයක අයිතිය සනාථ කිරීම සඳහා උපදෙස් පැතීම, බලපත්‍ර/ලෙජර් අවස්ථාවෙහි පසු උරුම අයිතිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව - SC/30/2004

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2010/5

නිකුත් කර ඇති ප්‍රදාන පත්‍රයක පසු කටයුතු - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 04/2010

දිමනාපත්‍ර / දීර්ඝකාලීන බදු සහ බලපත්‍ර යටතේ අන්සතු කළ රජයේ ඉඩම්වල හා වෙනත් රජයේ ඉඩම්වල ගස් හෙලීමට හා ඉවත් කිරීමට අවසර දීම - පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2/2011

රජය සතු ඉඩම් අල්ලා ගැනීම පාලනය කිරීම හා කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2012/2

ඉඩම් රාජකාරී විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - L/L/1/ප්‍රතිපත්ති

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනතේ රෙගුලාසි (අංක 1787/36 ගැසට් පත්‍රය 2012.12.07) - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 4/ජී/නව/පොදු

පරිඝණක වැඩසටහන මගින් රන්බිම දීමනාපත්‍ර මුද්‍රණය සිදු කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - ඉකො/ගා/9/ප්‍ර.ප

පරිඝණක වැඩසටහන මගින් රන්බිම දීමනාපත්‍ර මුද්‍රණය සිදු කිරීම - ද.ප.ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - HAF-3/admin-02/002

රජයේ ඉඩම් හඳුනාගෙන ආරක්ෂා කර ගැනීම - රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - ආ.ඒ.ආ.60

අවසර නැතිව ආණ්ඩුවේ ගස් කැපීම හා ඉඩම් එළි කිරීම ගැන කරන වාර්තාව

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/2

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ රජයේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම හා හිමිකම් සහතික පත් නිකුත් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 4/ජී/අවලංගු/පොදු

104 වගන්තිය යටතේ දීමනා පත්‍ර අවලංගු කිරීම සම්බන්ධවයි. - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 1/2018

රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය ආයතන සතු ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම සහ අවිධිමත්ව බැහැර කිරීම වලක්වා ගැනීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2018/02

1947 අංක 08 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ කෘෂිකාර්මික පදනමින් දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ලබා දෙන ඉඩම් සඳහා බදු සහන ලබා දීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 1/2018 (1)

රජය හා රාජ්‍ය ආයකන සතු ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම හා අවිධිමත්ව බැහැර කිරීම වළක්වාලීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 3/1/1948

රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම හා ලේඛන නිකුත් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 3/1/ඇල්පිටිය

චක්‍රලේඛ සඳහා උපදෙස්

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2018/03

රජයේ ඉඩම් සඳහා දීමනාපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කඩිනම් වැඩසටහන- ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2019/01

රජයේ ඉඩම් සඳහා දීමනාපත්‍ර ලබා දීමේ කඩිනම් වැඩසටහන සඳහා දිරි දීමනා ගෙවීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 99/01

පළාත් පාලන ආයතනවලට අවශ්‍ය, එම ආයතන දැනට පරිහරණය කරන රජයේ ඉඩම් පවරා ගැනීම - පළාත් පාලන කොමසාරිස්

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 1997.11.24 ගැසට් පත්‍රය

1997 අංංක 29 දරන සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ 9සංශෝධන) පනත

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 96/12

ක්‍රියාන්විත සේවයේ යෙදී සිටියදී හමුදා සහ පොලිස් සේවයේ ආබාධිත වූ සහ මිය ගිය නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල යැපෙන්නන්ට ද දැනට සේවයේ යෙදී සිටින හමුදාවේ හා පොලිස් සේවයේ නිලධාරීන්ට ද නිවාස සඳහා රජයේ ලබා දීමේ ව්‍යාපාතිය - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - ප්‍ර.කො. 11/02/05/07

නීත්‍යානුකූල පැවරිමේ ලේඛනවල වරද නිවැරදි කිරීම - රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/10 චක්‍රලේඛ ලිපි

නිවාස කටයුතු සඳහා ඉඩම් කොටස් දීර්ඝකාලීන බදුකර මත ලබා දීම - ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2004/01

රක්ෂිත ඉඩම්වලින් ඵලදා බදු අය කිරීම - ද.ප.ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2005/ඉඩම්/1

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් වාර්ෂික බලපත්‍ර මත රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම - ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/10/චක්‍රලේඛ 2009/5 ලිපි

දීර්ඝකාලීනව රජයේ ඉඩම් බදු දීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම - ද.ප.ඉ.කො.

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2013/08

කරමාන්තපුර හා කාර්මික ජනපදවල ආයෝජනය කරනු ලබන කර්මාන්ත කරුවන්ට සහන සැලසීම - ඉ.කොජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/01 චක්‍රලේඛ ලිපි

හිඟ බදු මුදල් ගණනය කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/01 (11)

2015 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම, නාගරික ප්‍රදේශවල පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී සහන සැලසීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2016/02

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2016/07

ඉඩම් නොමැති රණවිරුවන්ගේ පදිංචිය සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 3/1/ප්‍රතිපත්ති - 2017 ලිපි

ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය විසින් බුක්ති විඳි ඉඩම් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට නිදහස් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - කර්මාන්ත හා වානිජ කටුයුතු චක්‍රලේඛ 2018/01

1947 අංක 8 දරණ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ කෘෂිකාර්මික පදනමින් දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ලබා දෙන ඉඩම් සඳහා බදු සහන සැලසීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/09 (1)

නේවාසික කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී එකවර දීමනා පත්‍ර ලබා දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 3/1/ප්‍රතිපත්ති - 2017 දෙවන ලිපිය

ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය විසින් භුක්ති විඳි ඉඩම් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට නිදහස් කිරීම - ඉ.කො.ජ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2022/04

2022 අංක 11 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන (සංශෝධන) පනත මගින් සංශෝධිත ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ කටයුතු කිරීම.

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2022/06

ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කරනු සඳහා වගාවට සුදුසු රජයේ ඉඩම් හා ඌන උපයෝජිත රජයේ ඉඩම් කෙටි කාලීන භෝග වර්ග සඳහා යොදා ගැනීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2022/02

ඉඩම් කච්චේරි මගින් තෝරා ගනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ ඉඩම්වලට අදාළ තක්සේරු වර්ෂය තීරණය කිරිම.

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2021/06

රජයේ ඉඩම්වලින් අයවිය යුතු බදු ආදායම් අය කිරීම විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2021/07

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ බැහැර කරනු ලබන ඉඩම්වල අවම බෙදුම් සිමාව සංශෝධනය කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - L/1/65/චක්‍රලේඛ/2021

බලපත්‍ර/දීමනාපත්‍ර මගින් බැහැර කර ඇති රජයේ ඉඩම්වල දුරකතන සන්නිවේදන කුළුනු ඉදි කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2021/01

ඉඩම් නොමැති රණවිරුවන්ගේ පදිංචිය සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/3 උපදෙස් පත්‍රිකා

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/17

දේශීය ආහාර භෝග නිෂ්පාදනය සහ සත්ත්ව ආහාර වගාවන් සඳහා රජයේ ඉඩම් යොදා ගැනීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 3/සං/4/මහි/නුගගොල්ල

අනවසරකරුවන් ඉඩත් කිරීම සඳහා සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ පනත යටතේ බලතල පැවරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/02 උපදෙස් පත්‍රිකා

දීර්ඝ කාලීන බදු මත බැහැර කිරීමට අනුමැතිය ලද ඉඩම්වල භුක්තිය භාර දීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 3/1/6 ලිපි

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනතේ 6 (1) වගන්තියට අනුව විශේෂ ප්‍රදාන පත්‍ර ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/02

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති දිමනා පත්‍රවල පසු කටයුතු

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2020/06 (1)

දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත රජයේ ඉඩම් ලබා ගෙන ඇති බදු කරුවන් සඳහා සහන ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/04 උපදෙස් පත්‍රිකා

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද දීමනා පත්‍ර

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/01

ඉම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති අවසර පත්‍ර සඳහා දීමනා පත්‍ර සකස් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2020/13

රට තුල ඇතිවි ඇති අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හමුවේ රජයේ ඉඩම් සඳහා රජයට අය විය යුතු බදු මුදල් / ගැනුම් මිලෙහි අය විය යුතු වාරික මුදල් සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසිම

බාගත කරන්​න

චක්‍රලේඛ අංක 2019/2

දීර්ඝකාලීන බදු ලබාදී ඇති රජයේ ඉඩම් සහ එම ඉඩම් වල පිහිටි ගොඩනැගිලි අතුරු බදු ලබා දීම.

බාගත කරන්​න