චක්‍රලේ​ඛ හා පනත්

රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කර ගැනීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/1

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති අවසර පත්‍ර සඳහා දිමනා පත්‍ර සකස් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/5

නාගරික ප්‍රදේශවල පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදී සහන සැලසීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/9

වානිජ හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා බැහැර කරන ලද රජයේ ඉඩම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදුකර ලබා දීම ක්‍රමවත් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/12

දිර්ඝකාලීන බදු ඉඩම් සඳහා බදු මුදල් අය කිරීම විධිමත් කිරීම

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය

බාගත කරන්​න

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021

ප්‍රධාන ලේකම් පරිපාලන චක්‍රලේඛ - 01/2020

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020-16

විධිමත් ලේඛනයක් නොමැතිව රජයේ ඉඩම් සංවර්ධනය කර ඇති පුද්ගලයන් වෙත විධිමත් ලේඛන ලබා දීම කඩිනම් කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/3

මධ්‍යම පාන්තික වැඩසටහන යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම්වල අවසර පත්‍ර හා දීමනාපත්‍රවලට අදාළ පසු කටයුතු සිදු කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/7

විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෟති සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/10

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද දීර්ඝ කාලීන බදුකර උකස් තැබීම සඳහා අවසර දීම

බාගත කරන්​න

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත

බාගත කරන්​න

විගණන පනත

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2007/03

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/03 (iii)

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/04

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2007/05

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2008/01

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2008/07

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2009/01

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2009/02

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2010/04

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2011/06

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2012/07

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2012/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2013/02

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/03

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/06

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2014/09

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත - 2014/06

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/01

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/06

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/06

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2015/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධත ආඥා පනත - 2016/03

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් - 1991/01

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් - 5-3-ම.ප. චක්‍රලේඛ

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් - 1982/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් - 2014/08

බාගත කරන්​න

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් - 1991/01

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/1

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 4/10

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 23

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 93/3

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 94/8

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 94/11

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 96/05

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ඉඩම් ආඥා පනත - 99/1

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 1996/04

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2000/02

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2001/4/1

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/07

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/12

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2003/15

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2005/03

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2008/05

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2009/06

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2010/02

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2011/07

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2012

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2012/06

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2013/05

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2014/07

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/01

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/07

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2015/09

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත - 2017/1

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පනත - LD 4 1 ඉ කො 102-2008.05

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පනත - SP RD 02 10 (i)

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පනත - SP RD 02 10 (ii)

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පනත - අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 256

බාගත කරන්​න

රජයේ ඉඩම් පනත - අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ එල් ඩී 1 34 1 2008

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 1988/02

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 1998/03

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 2003/02

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 2008/08 (i)

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 2008/08 (i-i)

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ප්‍රදාන (ව්ශේෂ විධි විධාන) පනත - 2015/05

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/4

රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ නේවාසික කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීමෙිදී එකවර දීමනාපත්‍ර ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/8

බෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/11

රජයේ ඉඩම් තොරතුරු හා කළමනාකරණ පද්ධතිය (e-Slims) ආශ්‍රිත කටයුතු

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/6

දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත රජයේ ඉඩම් ලබා ගෙන ඇති බදු කරුවන් සඳහා බදු සහන ලබා දීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ MWFC/1/2020 චක්‍ර ලේඛනය

රජයේ අවශේෂ කැලෑ කළමණාකරණය සම්බන්ධ ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ MWFC/1/2020 චක්‍ර ලේඛනය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ අංක 2008/1(1)

රජයේ ඉඩම් මැනීම සඳහා යැවෙන ඉල්ලීම් ක්‍රමාණුකූල කිරීම

බාගත කරන්​න

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චක්‍රලේඛ අංක 2020/18

රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය

බාගත කරන්​න

4/2020

වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ චක්‍ර ලේඛ අංක MWFC/1/2020

බාගත කරන්​න

2021/01

ඉඩම් නොමැති රණවිරුවන්ගේ පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීම.

බාගත කරන්​න

ඉ.කො.ජ චක්‍රලේඛ 2021/03

තරුණ ව්‍යවසායකත්වය දිරි ගැන්වීමේ වැඩසටහන යටකේ තෝරා ගත් පුද්ගලයන් වෙත රජයේ ඉඩම් ලබා දීම

බාගත කරන්​න

චක්‍රලේඛ ලිපි 2021-01

වන සංරක්ෂක ජනරාල් වෙත කළමනාකරණය පැවරී තිබූ ඉඩම් හඳුනාගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාරයට ගැනීම

බාගත කරන්​න