ඉඩම් ආකෘති පත්‍ර

අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීමේ ආකෘතිය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් ලෙජරය

බාගත කරන්​න

පවරා දී ඇති බිම් කට්ටි පරීක්ෂණ වාර්තාව

බාගත කරන්​න

රජයෙන් අයත් ඉඩම් ලාබ ගැනීම සහා දෙනු ලබන බලපත්‍රය

බාගත කරන්​න

19 වන වගන්තියේ 4 වන උප වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රදාන පත්‍රය

බාගත කරන්​න

අවසර පත්‍රය අවලංගු කිරීමේ නියමය

බාගත කරන්​න

නියාදන සාධන පත්‍රය

බාගත කරන්​න