වෙනත් ආකෘති පත්‍

අග්‍රහාර රක්ෂණය ( රන් හා රිදී ) අයදුම්පත්‍රය

බාගත කරන්​න

අග්‍රහාර රක්ෂණයේ හිමිකම් ඉල්ලීම

බාගත කරන්​න

අග්‍රහාර සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමයේ ලියාපදිංචි වීම

බාගත කරන්​න

රන් රිදී රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ

බාගත කරන්​න

කාර්ය සාධන ආකෘතිය - රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධීක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා

බාගත කරන්​න

කාර්ය සාධන ආකෘතිය - රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ විෂය භාර නිලධාරීන් සඳහා

බාගත කරන්​න

කාර්ය සාධන ආකෘතිය - සෙසු මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරීන් සඳහා

බාගත කරන්​න

කාර්ය සාධන ආකෘතිය - කනිෂ්ඨ සේවක සේවාවන් සඳහා

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය - RTI 01

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීම - RTI 02

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ඉල්ලීම් ලියාපදිංචි ලේඛනය - RTI 03

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ඉල්ලීම භාරගත් බව දැන්වීම - RTI 04

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම - RTI 05

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ලබා දීමේ කාලය දිර්ඝ කිරීම - RTI 06

බාගත කරන්​න

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත

බාගත කරන්​න

තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම පිළිබඳ අභියාචනය ලද බව දැන්වීම

බාගත කරන්​න

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් විස්තර ලේඛනය

බාගත කරන්​න

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත - RTI 09

බාගත කරන්​න

නම් කළ නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා පත්‍රය

බාගත කරන්​න

නම් කළ නිලධාරීන් හා තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

බාගත කරන්​න

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත කරනු ලබන අභියාචනය

බාගත කරන්​න

ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය - සුභසාධක සංගමය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් නිළධාරි/ජනපද නිළධාරී කාර්ය සාධන ඇගයීම් ආකෘති - අවසන් ඇගයීම

සියලු නිළධාරීන් විසින් සෑම වර්ෂයකම ආරම්භයේදී සහ අවසානයේදී මෙම ආකෘති සම්පූර්ණ කර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතුය.

බාගත කරන්​න

සංවර්ධන නිළධාරි- කාර්ය සාධන ඇගයුම් ආකෘතිය/අවසන් ඇගයීම් ආකෘතිය

සියළු නිළධාරින් විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු කාර්ය සාධන ඇගයුම් ආකෘතිය හා අවසන් ඇගයුම් ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර යොමු කරන්න.

බාගත කරන්​න

20 අ අනුමැතිය - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

කල් පිරුණු බදුකර හෝ අවලංගු බදුකර සඳහා නැවත දීර්ඝ කාලීන බදුකරයක් සකස් කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

කොන්දේසි ලිහිල් කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

දීර්ඝකාලීන බදුකරයක් වෙනත් පාර්ශ්වයකට පැවරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

නව දීමනාපත්‍ර සකස් කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

නේවාසික කෘෂිකාර්මික වාණිජ කටයුතු සඳහා දීර්ඝකාලීන බදු ලබාදීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

ප්‍රදානපත්‍ර වල අයිතිය රජයට භාර දීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් පැවරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම් මධ්‍යම පාන්තික ක්‍රමයෙන් බැහැර කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

රේඛා චිත්‍ර නිකුත් වූ පසු නැවත දීමනාපත්‍ර සකස් කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න

විහාරස්ථාන සඳහා ඉඩම් ලබා දීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බාගත කරන්​න