විමසී​ම්

ඔබට අවශ්‍ය වැඩිදුර විස්තර සදහා අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.
photo of ටී.ජී. සරත් කුමාර මයා
ටී.ජී. සරත් කුමාර මයා දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්
කාර්යාලය: 0912235807
ෆැක්ස්: 0912244379
photo of කේ.ඒ.එන්. ප්‍රමෝදිනී මිය
කේ.ඒ.එන්. ප්‍රමෝදිනී මිය සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්
කාර්යාලය: 0912235806
ෆැක්ස්: 0912244379
photo of ආර්.පී. සුජිත් නිශාන්ත මයා
ආර්.පී. සුජිත් නිශාන්ත මයා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්
කාර්යාලය: 0913081166
ෆැක්ස්: 0912244379
photo of එච්.ජී.කේ. සදීප්තිකා මිය
එච්.ජී.කේ. සදීප්තිකා මිය සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්
කාර්යාලය: 0912231952
ෆැක්ස්: 0912244379
photo of පී.ජී අනුර මයා
පී.ජී අනුර මයා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් (ගාල්ල)
කාර්යාලය: 0912235802
ෆැක්ස්: 0912235802
photo of එල්.කේ.එන්.චන්ද්‍රසිරි මයා
එල්.කේ.එන්.චන්ද්‍රසිරි මයා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් (මාතර)
කාර්යාලය: 0412233748
ෆැක්ස්: 0412233748
photo of එම්. පතිරණ මයා
එම්. පතිරණ මයා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් - හම්බන්තොට
කාර්යාලය: 047-2256461
ෆැක්ස්: 047-2256461
photo of කේ.එල්.එම්. ප්‍රභාත් මයා
කේ.එල්.එම්. ප්‍රභාත් මයා රජයේ මිනින්දෝරු
කාර්යාලය: 0913128300
ෆැක්ස්: 0912235802
photo of ආර්.එන්.එම්. මුදලිගේ මිය
ආර්.එන්.එම්. මුදලිගේ මිය පරිපාලන නිලධාරි
කාර්යාලය: 0912235803
ෆැක්ස්: 0912244379
photo of එම්.ජි. සමරසේන මයා
එම්.ජි. සමරසේන මයා මූලස්ථාන ඉඩම් නිලධාරි, ගාල්ල.
කාර්යාලය: 0913081167
ෆැක්ස්: 0912235802
photo of කේ.බී. නීල් ඩග්ලස් මයා
කේ.බී. නීල් ඩග්ලස් මයා මූලස්ථාන ඉඩම් නිලධාරි, හම්බන්තොට.
කාර්යාලය: 0472256461
ෆැක්ස්: 0472256461
photo of -
- ගණකාධිකාරී
කාර්යාලය: 0912235804
ෆැක්ස්: 0912235804