පොදු ආකෘති පත්‍ර

හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරීම

බාගත කරන්​න

අලුත් ආකෘති පත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම සදහා ඉදිරිපත් කෙරෙන ඉල්ලුම් පත

බාගත කරන්​න

නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කිරීම

බාගත කරන්​න

ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

ගෙවීම් වවුචරය

බාගත කරන්​න

අතිකාල දීමනා වවුචරය

බාගත කරන්​න

මුදල් භාරගත් බවට කුවිතාන්සිය

බාගත කරන්​න

මුදල් භාරගත් බවට කුවිතාන්සිය

බාගත කරන්​න

එච් අක්ෂරය දරණ ගණනය

බාගත කරන්​න

ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ලේඛනය

බාගත කරන්​න

විශ්‍රාම වැටුප් හිමි නිලධාරීන් පිළිබද චර්යා සටහන

බාගත කරන්​න

විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය යටතේ පාරිතෝෂිකය සදහා අයදුම් පත

බාගත කරන්​න

රික්විෂන් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

මුදල් තැන්පත් කිරීම් පිළිබද සංක්ෂිප්ත සටහන

බාගත කරන්​න

මියගිය අයෙකු වෙනුවෙන් මුදල් භාරගැනීම

බාගත කරන්​න

වැ.අ.වි.වැ. පිළිබද කරන ප්‍රකාශය

බාගත කරන්​න

වැ.අ.වි.වැ. පිළිබද කරන ප්‍රකාශය

බාගත කරන්​න

දරුවෙකුගේ ඉපදීම ගැන දැන්වීම

බාගත කරන්​න

වාහනයක් මිලදී ගැනීම සදහා ණය මුදලක් ඉල්ලීම

බාගත කරන්​න

ණය මුදල් අලුත් කිරීමේ සහතික පත්‍රය

බාගත කරන්​න

ආණ්ඩුවේ ගොඩනැගිලි, වතු යනාදියේ බදු පිළිබද වාර්තාව

බාගත කරන්​න

නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

විදේශ නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

ඉඩම් අත්කර ගැනීමට අවසර ඉල්ලීමේ අයදුම් පත

බාගත කරන්​න

වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය 1 වැනි ආකෘති පත්‍රය

බාගත කරන්​න

වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය 11 වැනි ආකෘති පත්‍රය

බාගත කරන්​න

මුදල් පරීක්ෂාව

බාගත කරන්​න

හිමිකම් නොපාන බවට සහතිකයක් දෙන ලෙසට ඉල්ලුම් කිරීම

බාගත කරන්​න

දිවුරුම් ප්‍රකාශය

බාගත කරන්​න

ණය ගිවිසුම

බාගත කරන්​න

පොරොන්දු පත්‍රය

බාගත කරන්​න

පරිවර්තිත ගමන් ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

වෛද්‍ය පරීක්ෂණය

බාගත කරන්​න

ගමන් වියදම් ඉල්ලුම් පත්‍

බාගත කරන්​න

සේවා ස්ථාන මාරුවකදී ගමන් වියදම් ඉල්ලීම

බාගත කරන්​න

පඩි වැඩිකිරීමේ සහතික පත්‍රය

බාගත කරන්​න

ණය ගැනීම සදහා ගිවිසුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

දිවයිනෙන් පිට නිවාඩු යන නිලධාරියෙකු වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් කිරීම

බාගත කරන්​න

රාජකාරි මුදල් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත

බාගත කරන්​න

ප්‍රශංසා සහ දෝෂ දර්ශන

බාගත කරන්​න

වාර්ෂික රහස්‍ය වාර්තාව

බාගත කරන්​න

වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීම සදහා නියෝගය

බාගත කරන්​න

මු.රෙ. 66 මාරුවීම්

බාගත කරන්​න

ඇප තීරණය කිරීම පිළිබද නිර්දේශය

බාගත කරන්​න

තාවකාලික වවුචරය

බාගත කරන්​න

ණය ගිවිසුම

බාගත කරන්​න

දේපළ ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

නිවසක වැඩ නිම කිරීම සදහා ණය මුදලක් ඉල්ලීම

බාගත කරන්​න

ගිවිස්නාව

බාගත කරන්​න

ඇප ඔප්පුව

බාගත කරන්​න

අවලංගු කළ නොහැකි ඇටෝර්නි බලය

බාගත කරන්​න

ගිවිසුම

බාගත කරන්​න

අලාභයන් පිළිබද අවසාන වාර්තාව

බාගත කරන්​න

විශ්‍රාමිකයින් සදහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ දිවුරුම හෝ ප්‍රතිඥාව

බාගත කරන්​න

බැදීම් පත්‍රය

බාගත කරන්​න

දැනුම් දෙන බැදීම් ප්‍රතිශෝධනය / අවලංගු කිරීම

බාගත කරන්​න

මුදල් භාරදීම් වවුචරය / මාසයක් සදහා බැර නිවේදනය

බාගත කරන්​න

පොතෙන් කපා හැරීම සදහා ඉල්ලුම් පත

බාගත කරන්​න